Medlemsbetingelser

§1 MEDLEMSKAB

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan LIFTRS GYM forlange at se legitimation. Ændring i persondata skal meddeles os pr. e-mail til kontakt@liftrsgym.dk eller til receptionen i åbningstiden.

§2 MEDLEMSKORT

Medlemskortet medbringes og indlæses altid i kortlæseren ved receptionen hvad enten der er tale fremmøde til Open Gym eller hold. Medlemskortet er personligt, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til LIFTRS GYM som udsteder et nyt mod gebyr jf. gældende prisliste på hjemmesiden under “Priser“.

§3 MEDLEMSBETINGELSER

LIFTRS GYM kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 45 dage. I tilfælde af ændring vil vi informere dig til den e-mail adresse, du har oplyst ved indmeldelse i LIFTRS GYM samt opslag på hjemmesiden.

§4 VARIGHED/MEDLEMSKAB

Ved DIBS-aftale (Standard medlemsskab, Medlemsskab for studerende og Børnemedlemsskab) er der tale om et LØBENDE medlemskab med automatisk betaling hver d. 1. i måneden. Medlemskabet fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §5. 

§5 OPSIGELSE

Opsigelsesfrist for DIBS medlemsskab er løbende måned plus en måned (senest sidste hverdag inden kl. 16.00). Dvs., at når du melder dig ud i en given måned, vil dit abonnement endeligt ophøre ved udgangen af den efterfølgende måned. Opsigelsen skal ske ved personlig henvendelse i receptionen.

§6 PRISÆNDRINGER

LIFTRS GYM forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet via e-mail samt på hjemmesiden, senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§7 LEDIGE PLADSER

LIFTRS GYM kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet.

§8 FREMMØDE & AFBUD

Fremmøde til holdtræning skal ske senest 10 minutter før timens start, så vi kan starte holdet til tiden. Ved fremmøde skal du køre dit medlemskort igennem kortlæseren i receptionen tidligst 2 timer før. Er du som medlem forhindret i at møde op på et booket hold, skal der meldes afbud senest 1 time før starttidspunktet. Såfremt et medlem ikke afmelder en holdreservation til tiden eller ikke fremmøder sig på holdet, senest 5 min. før holdstart, opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst, som trækkes sammen med det kommende abonnementstræk. Gebyrer fremgår af “Priser” under “Øvrige priser”. Afbud til hold skal foretages via “Mit LIFTRS GYM” på hjemmesiden eller på terminalen i centret senest 1 time før holdstart. Ved for sent afbud, for sent fremmøde eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.

§9 VÆRDIGENSTANDE

LIFTRS GYM garanterer ikke for tab pga. tyveri eller tingskade.

§10 ANSVAR

Al træning og ophold sker på eget ansvar. Som medlem af LIFTRS GYM er du selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader træning herunder holddeltagelse. Hvis du er i tvivl, bør du konsultere din læge, som også er meget velkommen til at kontakte os for uddybning af vores tilgang til træning. LIFTRS GYM tager ikke ansvar for person- og tingskader som følge af ulykke i forbindelse med træningen og ophold i centeret.

§11 BØRN

Børn må af sikkerhedsmæssige årsager ikke opholde sig i træningsområdet medmindre, at det er i forbindelse med de dedikerede børnehold. De må gerne opholde sig i sofaområdet på forældrenes ansvar.

Du må gerne have din baby med i centeret i en lift. Husk blot at vise hensyn til de andre medlemmer.

§12 HOLD-UDBUD

LIFTRS GYM har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.

§13 AFLYSNING AF HOLD & ÆNDRING AF INSTRUKTØR/HOLDTYPE

LIFTRS GYM forbeholder sig ret til at aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype. Årsagen vil typisk være sygdom hos instruktøren, hvor vi naturligvis gør alt for at besætte holdet med anden instruktør.

§14 KRITERIER FOR ABONNEMENTSTRÆK

Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme overens med Nets’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt, og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§15 FOR SEN BETALING

Betales den løbende ydelse ved et DIBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykker pr. mail eller brev til dig og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis du ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har LIFTRS GYM ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og LIFTRS GYM forbeholder sig retten til at straksopkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Dit medlemskab vil vi desuden være nød til at spærre indtil betaling af LIFTRS GYM’s tilgodehavende er sket. Efter betaling kan du igen tilmelde dig LIFTRS GYM’s hold indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

§16 OPDATERING AF KORTDATA

Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen, Mit LIFTRS GYM, og vælge ‘Brugerprofil’ – ‘Autoriser betalingskort’. Ved kontakt til LIFTRS GYM kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Du er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan LIFTRS GYM uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

§17 LIFTRS GYM’S REGLER

Det til enhver tid gældende ordensreglement, LIFTRS GYM’s “Husregler“, samt anvisninger givet af LIFTRS GYM’s personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. LIFTRS GYM kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

§18 UDELUKKELSE AF MEDLEM

LIFTRS GYM kan opsige enhver aftale om medlemsskab uden yderligere varsel. I tilfælde af LIFTRS GYM’s opsigelse vil uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt LIFTRS GYM ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art.

§19 General Data Protection Regulation (GDPR)

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter for

Liftrs Gym – Crossfit Koege
Unionsvej 10
4600 køge
Telefon: +45 50 54 38 77
CVR: 35 40 63 95

 1. Dataansvarlig
  Ejere af Liftrs Gym – Crossfit koege er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.Niclas Tønsberg Holm Hansen – 25 33 16 79
  kontakt@liftrsgym.dk

Sabrina Wielsøe – 27 64 60 12
kontakt@liftrsgym.dk

 1. Brug af personoplysninger

Vi bruger dine peronslige oplysninger til nedenstående formål:

 1. a) Varetagelse af medlemmers, herunder aktivitetsudøvelse, kommunikation, kontingentopkrævning.
 2. b) Administration af vores eksterne relationer, styring af booking/betaling af kontingent.
 3. c) Markedsføring: personoplysninger anvendes til markedsførrigsmæssige formål, blandt andet vores kommunikation med dig i forbindelse med nye tiltag eller ændringer.
 4. Kategorier af perosnoplysninger

Vi kan blandt andet indsamle nedestående personoplysninger på medlemmer:
Navn, Adresse, telefonnummer, mailadresse, Cpr nr., indmeldes dato, kreditkort oplysninger.

 1. Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:
 2. a) Medlemmer
  b) Gæstebruger (herunder også speciel oprettet foreløb)
 3. Videregivelse af dine personoplysninger.
 4. a) Der videregives personoplysninger om medlemmer til Sportsolution.
 5. b) Instruktører for hvem der udbetales løn til videregives oplysning ligeledes til Bluegarden.
 6. Opbevaring af dine persondata
 7. a) Vi opbevarer almindelige personoplysninger på medlemmer og instruktør indtil de via mail anfør ønske om andet.
 8. b) Vi opbevarer alle personoplysninger i et medlemssystem. Systemet er online og administreres af ejeren Sportsolution.

c)Vores mail korrespondance er webbaseret og administreres af Softtown som er beskyttet af password som kun kendes af ledelsen.

 1. d) Vi benytter også Facebook / messenger og instagram til formidling af info, Facebook er en lukket gruppe, hvor medlemmer selv har ansvar.