§1 MEDLEMSKAB

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan LIFTRS GYM forlange at se legitimation. Ændring i persondata skal meddeles os pr. e-mail til kontakt@liftrsgym.dk eller til receptionen i åbningstiden.

 

§2 MEDLEMSKORT

Medlemskortet medbringes og indlæses altid i kortlæseren ved receptionen hvad enten der er tale fremmøde til Open Gym eller hold. Medlemskortet er personligt, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til LIFTRS GYM som udsteder et nyt mod gebyr jf. gældende prisliste.

 

§3 MEDLEMSBETINGELSER

LIFTRS GYM kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 45 dage. I tilfælde af ændring vil vi informere dig til den e-mail adresse, du har oplyst ved indmeldelse i LIFTRS GYM samt opslag på hjemmesiden.

 

§4 VARIGHED/MEDLEMSKAB

Ved DIBS-aftale (Standard medlemsskab, Medlemsskab for studerende og Børnemedlemsskab) er der tale om et LØBENDE medlemskab med automatisk betaling hver d. 1. i måneden. Medlemskabet fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §5. Et kontantkøb, som vores klippekorts-produkt, kan ikke opsiges, men slutter automatisk, når klippekortet er opbrugt eller perioden udløber (6 mdr. fra købsdato ved klippekort). Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte medlemskaber eller produkter.

 

§5 OPSIGELSE

Opsigelsesfrist for DIBS medlemsskab er løbende måned (senest sidste hverdag inden kl. 16.00). Dvs., at når du melder dig ud i en given måned, vil dit abonnement endeligt ophøre ved udgangen af den efterfølgende måned. Opsigelsen skal du sende skriftligt til LIFTRS GYM pr. e-mail til kontakt@liftrsgym.dk. I mailen skal du udover din opsigelse informere om dit fulde navn og medlemsnummer. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal du kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med kopi af din e-mail. Så husk at gemme din fremsendte opsigelse. Endelig bemærkes, at medlemskaber og produkter ikke kan afbrydes i den aftalte periode.

 

§6 PRISÆNDRINGER

LIFTRS GYM forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet via e-mail samt på hjemmesiden, senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

 

§7 LEDIGE PLADSER

LIFTRS GYM kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet.

 

§8 FREMMØDE & AFBUD

Fremmøde til holdtræning skal ske senest 5 minutter før timens start, så vi kan starte holdet til tiden. Ved fremmøde skal du køre dit medlemskort igennem kortlæseren i receptionen tidligst 2 timer før. Er du som medlem forhindret i at møde op på et booket hold, skal der meldes afbud senest 90 min før starttidspunktet. Såfremt et medlem ikke afmelder en holdreservation til tiden eller ikke fremmøder sig på holdet, senest 5 min. før holdstart, opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst, som trækkes sammen med det kommende abonnementstræk. Afbud til hold skal foretages her eller via vores app Sport–Solution. senest 90 min før holdstart. Ved for sent afbud, for sent fremmøde eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.

 

§9 VÆRDIGENSTANDE

LIFTRS GYM garanterer ikke for tab pga. tyveri eller tingskade.

 

§10 ANSVAR

Al træning og ophold sker på eget ansvar. Som medlem af LIFTRS GYM er du selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader træning herunder holddeltagelse. Hvis du er i tvivl, bør du konsultere din læge, som også er meget velkommen til at kontakte os for uddybning af vores tilgang til træning. LIFTRS GYM tager ikke ansvar for person- og tingskader som følge af ulykke i forbindelse med træningen og ophold i centeret.

 

§11 BØRN

Børn må af sikkerhedsmæssige årsager ikke opholde sig i træningsområdet medmindre, at det er i forbindelse med de dedikerede børnehold. De må gerne opholde sig i sofaområdet på forældrenes ansvar. Du må gerne have din baby med i centeret i en lift. Husk blot at vise hensyn til de andre medlemmer.

 

§12 HOLD-UDBUD

LIFTRS GYM har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.

 

§13 AFLYSNING AF HOLD & ÆNDRING AF INSTRUKTØR/HOLDTYPE

LIFTRS GYM forbeholder sig ret til at aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype. Årsagen vil typisk være sygdom hos instruktøren, hvor vi naturligvis gør alt for at besætte holdet med anden instruktør.

 

§14 KRITERIER FOR ABONNEMENTSTRÆK

Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme overens med Nets’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt, og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

 

§15 FOR SEN BETALING

Betales den løbende ydelse ved et DIBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykker pr. mail eller brev til dig og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis du ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har LIFTRS GYM ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og LIFTRS GYM forbeholder sig retten til at straksopkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Dit medlemskab vil vi desuden være nød til at spærre indtil betaling af LIFTRS GYM’s tilgodehavende er sket. Efter betaling kan du igen tilmelde dig LIFTRS GYM’s hold indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

 

§16 OPDATERING AF KORTDATA

Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen her, og vælge ‘Brugerprofil’ – ‘Autoriser betalingskort’. Ved kontakt til LIFTRS GYM kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Du er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan LIFTRS GYM uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

 

§17 LIFTRS GYM’S REGLER

Det til enhver tid gældende ordensreglement, LIFTRS GYM’s “Husregler“, samt anvisninger givet af LIFTRS GYM’s personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. LIFTRS GYM kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

 

§18 UDELUKKELSE AF MEDLEM

LIFTRS GYM kan opsige enhver aftale om medlemsskab uden yderligere varsel. I tilfælde af LIFTRS GYM’s opsigelse vil uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt LIFTRS GYM ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art.